Regulaminu sklepu internetowego

  • 1 Postanowienia Ogólne

1.1.Niniejszy regulamin reguluje zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

prowadzonego pod adresem www.doskonalysen.pl

1.2. Sklep internetowy, działający pod adresem www.doskonalysen.pl  jest prowadzony

przez “STOLPIO DESIGN” Małgorzata Śmiełowska  83-110 Tczew ul.Jagiellońska 55,

NIP: 593-174-49-46, REGON: 191513903. (zwanym dalej “Doskonalysen”).

1.3. Dane teleadresowe przedsiębiorcy, umożliwiające Kupującemu kontakt ze Sprzedawcą:

1) adres pocztowy: 83-110 Tczew ul.Jagiellońska 55 ;

2) numer telefonu: +48 698-029-100 ;

3) adres poczty elektronicznej: biuro@doskonalysen.pl

1.4. Regulamin sklepu internetowego „Doskonalysen” umieszczony jest

 nieprzerwanie na stronie internetowej www.doskonalysen.pl w sposób umożliwiający

Klientom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści. Regulamin jest również

udostępniany Klientom przed zawarciem umowy.

  • 2 Definicje

Pojęcia, którymi posługuje się niniejszy regulamin oznaczają:

2.1. Konsument – jest nią osoba fizyczna w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego,

2.2. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – jest nią osoba fizyczna zawierająca

umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy

wynika ,że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w

szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej,

udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o

Działalności Gospodarczej,

2.3. Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną

niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we

własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności

prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

2.4. Usługodawca/Sprzedawca – “STOLPIO DESIGN” Małgorzata Śmiełowska 83-110 Tczew

ul. Jagiellońska 55, NIP: 593-174-49-46, REGON 191513903 

2.5.Sklep internetowy – sklep internetowy prowadzony pod adresem

 www.doskonalysen.pl przez “STOLPIO DESIGN” Małgorzata Śmiełowska

2.6. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 Kwietnia 1964r. (Dz.U.2020.1740),

2.7. Towary oraz Usługi – wszelkie usługi świadczone oraz towary będące przedmiotem

umowy sprzedaży między sprzedawcą a kupującym,

2.8. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w

rozumieniu art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.

(Dz.U.2020.344),

2.9. Klient/Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna

niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która

 dokonuje lub planuje dokonać Zamówienia w ramach Sklepu Internetowego z

wykorzystaniem drogi elektronicznej, w tym również Konsumenta, Przedsiębiorcę na

prawach konsumenta oraz Przedsiębiorcę,

2.10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, w którym to Klient akceptuje ofertę

sprzedaży Sprzedawcy, która zawiera w szczególności cenę, rodzaj, ilość Towarów lub

Usług w ramach umorzy sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego.

2.11. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach

konsumenta (Dz.U.2020.287).

3.1. Ceny wszystkich oferowanych przez Sklep towarów i usług są cenami brutto

(zawierają podatek VAT) oraz są wyrażone w złotych polskich. Odstępstwa od zasady

waluty polskiej są wyraźnie zaznaczone.

3.2. Ceny widniejące na stronie internetowej sklepu „Doskonalysen”  jak również opisy

towarów i usług stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu

Kodeksu Cywilnego. Charakter wiążący – na potrzeby zawarcia konkretnej umowy –

zyskują one dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez

Sprzedającego.

3.3. Sprzedawca używa w Sklepie internetowym „Doskonalysen” kodów rabatowych

upoważniających do zakupów towarów z rabatem . Kody rabatowe nie podlegają

zamianie na równowartość pieniężną.

3.4. Do złożenia zamówienia w sklepie internetowym „Doskonalysen” konieczna jest

akceptacja niniejszego Regulaminu.

3.5. Do skutecznego złożenia zamówienia w Sklepie internetowym „Doskonalysen”

konieczne jest posiadanie urządzenia z dostępem do Internetu umożliwiające

przeglądanie stron internetowych, a także klawiatura lub inne urządzenie umożliwiające

poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych. Zaleca się korzystanie z najnowszych

wersji przeglądarek internetowych: Firefox, Chrome, Internet Explorer, Microsoft Edge,

Opera,Safari dla systemu OS X, itd.

3.6. Strona Sklepu internetowego korzysta z technologii Responsive Web Design (RWD),

która dopasowuje treść strony do urządzenia na którym jest ona wyświetlana. Strona

Sklepu jest przygotowana do wyświetlenia zarówno na komputerach stacjonarnych jak i

również urządzeniach mobilnych.

3.7. Strona Sklepu internetowego „Doskonalysen” posiada certyfikat SSL – bezpieczny

protokół szyfrowania komunikacji.

 

4.1. Zamówienia w sklepie internetowym „Doskonalysen” można dokonywać poprzez

wypełnienie odpowiednich formularzy dostępnych na stronach sklepu.

4.2. Klient podczas składania zamówienia jest zobowiązany do podania prawidłowych

danych osobowych: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu e-mail oraz

 numeru telefonu komórkowego.

4.3. Po otrzymaniu zamówienia, Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie oraz

 jednocześnie informuje o przyjęciu Zamówienia do realizacji. Potwierdzenie

 zamówienie odbywa się poprzez przesłanie przez Sprzedającego do Klienta

odpowiedniej wiadomości mailowej na adres podany w formularzu zamówienia.

Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego, umowa

uważana jest za zawartą.

4.4. Udostępnienie oraz utrwalenie treści umowy sprzedaży następuje poprzez

udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego, przesłanie

stosownej informacji na adres mailowy Klienta podany przy składaniu zamówienia, o

którym mowa w §4 pkt. 4.2.

4.5. Dokonywanie Zamówień w Sklepie internetowym „Doskonalysen” jest możliwe 24

godziny na dobę przez wszystkie dni w roku.

 

5.1. W sklepie „Doskonalysen” istnieje możliwość płatności w jeden z następujących

sposobów:

– przelew na konto bankowe Sprzedawcy,

– płatność gotówką przy odbiorze osobistym.

– za pośrednictwem usług płatniczych dostawców zewnętrznych (Blue Media S.A.)

5.2.Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail)

numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą

zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym sklepu „Doskonalysen” zamówienie jest

przekazywane do realizacji.

5.3. Sklep internetowy „Doskonalysen” umożliwia wpłatę należności za pośrednictwem

zewnętrznego serwisu płatności elektronicznych Paynow  (podmiotem świadczącym obsługę

płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A.)

Karty płatnicze:

– Visa

-Visa Electron

-MasterCard

-MasterCard Electronic

-Maestro

5.4. Klient jest obowiązany do dokonania płatności za pomocą jednego z wyżej

wymienionych sposobów.

 

6.1. Zamówiony towary są dostarczane wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

pod adres wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia.

6.2. Czas wysyłki towarów jest oznaczony na stronach Sklepu internetowego “Doskonalysen”

wynosi najczęściej 24 godziny do 21 dni roboczych od złożenia zamówienia (nie licząc weekendów

i dni wolnych ). Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby wysyłka towaru nastąpiła nastąpiła

w czasie podanym w karcie produktu w sklepie internetowym. W przypadku niemożliwości dostawy

towaru w wyżej wymienionym czasie. Kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany.

6.3. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się za pośrednictwem firm ( którą określa sprzedający)

-DHL

-ZADBANO

-UPS

-GLS

– InPost

– DPD 

6.4. W momencie przekazania towaru firmie kurierskiej Kupujący jest powiadamiany o tym

fakcie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres podany w zamówieniu.

6.5. Klient może również odebrać zamówiony towar osobiście w siedzibie firmy

6.6. Koszty dostawy Towaru:

– zamówienie na kwotę min. 300,- realizowane są zazwyczaj GRATIS

– koszt przesyłki do 299,- (wartości zamówienia ) koszt 50,-

Podane koszty dostawy nie dotyczą produktów wyprzedażowych, wielkogabarytowych i nie

standardowych dla których koszt dostawy ustalany jest indywidualnie.

6.7. Produkty dostarczane są z magazynu sklepu, producenta jak i z firm współpracujących. 

6.8. Sklep nie gwarantuje wniesienia przesyłki.

6.9. Kurier nie ma obowiązku wnoszenia przesyłki do domu lub mieszkania.

6.9.1. Zawartość przesyłki jak i jej stan należy BEZWZGLĘDNIE SPRAWDZIĆ

w obecności kuriera (wszelkie wątpliwości i zastrzeżenia powinno się zgłosić kurierowi,

spisać z kurierem protokół w chwili odbioru towaru)

6.9.2 W momencie przyjęcia towaru Klient staje się WŁAŚCICIELEM TOWARU.

7.1. Kupujący będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, który

zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od

zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania mu towaru bez podania

przyczyny.

7.2. W przypadku skorzystania z prawa, o którym mowa w punkcie poprzedzającym,

Kupujący powinien poinformować o tym Sprzedającego, składając za pomocą

elektronicznego formularza odstąpienia od umowy przesłanego na adres mailowy

sprzedawcy biuro@doskonalysen.pl. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie

oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu złożone po terminie, o

którym mowa w §7 pkt. 7.1 nie wywołuje skutków prawnych.

7.3. Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy-zwrotu (załącznik nr 2 do niniejszego

Regulaminu) Kupujący może pobrać w formie elektronicznej ,który znajduje się na

stronie sklepu „Doskonalysen”

7.4. Koszt zwrotu towaru, za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w art. 33 (tj. w sytuacji

dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę

na prawach konsumenta, sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy

dostępny w Sklepie Internetowym) i art. 34 ust. 2 ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach

konsumenta, ponosi Sprzedawca.

7.5. Kupujący ma obowiązek należycie zabezpieczyć odsyłany towar tak, aby zapobiec

jego uszkodzeniu w transporcie (bezpośredni koszt zwrotu rzeczy – zgodnie z art. 34 ust.

2 ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683).

Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta ponosi bezpośrednie koszty

zwrotu towaru.

7.6. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta zobowiązany jest do

dokonania zwrotu rzeczy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty,

w której odstąpił od umowy. Sprzedający może zastrzec, iż w przypadku odstąpienia od

umowy, rzecz podlegająca zwrotowi zostanie odebrana przez niego lub osobę przez

niego upoważnioną.

7.7. Jeżeli dostarczony towar jest niekompletny, bądź nosi ślady użytkowania,

 wykraczające poza zwykły zarząd rzeczą, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy

przyjęcia przesyłki, lub do obniżenia zwracanej kwoty o równowartość towaru

uszkodzonego.

7.8. W przypadku odstąpienia od umowy wszystkie dokonane przez Kupującego

płatności, w tym koszty dostarczenia, zostaną przekazane na rachunek bankowy

Kupującego niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania

zwróconego towaru do siedziby firmy “STOLPIO DESIGN” Małgorzata Śmiełowska 83-110

Tczew ul.Jagiellońska 55 .

7.9. Sprzedawca oświadcza, iż zwrot płatności, o którym mowa w § 7 pkt 7.9

Regulaminu zostanie zrealizowany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego

użył Kupujący. Sprzedawca w porozumieniu ze Kupującym, może ustalić inny sposób

zwrotu, który nie będzie wiązał się z koniecznością poniesienia przez Kupującego

dodatkowych kosztów.

7.10. Sprzedawca oświadcza, że prawo do odstąpienia nie przysługuje w odniesieniu do

umów ujętych w art. 38 ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta,

7.11. Zawierając umowę Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta

potwierdza, iż zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu, w tym potwierdza, iż został

zawiadomiony o prawie odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od

daty wydania mu towaru.

 

8.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta, z tytułu

niezgodności Produktu z Umową są określone powszechnie obowiązującymi przepisami

prawa oraz poniższymi postanowieniami Regulaminu.

8.2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć produkt bez wad.

8.3. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy

lub w przypadku skierowania reklamacji do Sprzedającego, Kupujący powinien przesłać

informacje o tym fakcie poprzez e-mail na adres biuro@doskonalysen.pl. W zgłoszeniu

zaleca się wskazać wadę, jaką zdaniem Klienta towar posiada, oraz jeżeli jest to możliwe

udokumentować rzeczoną wadę, datę wystąpienia wady, żądanie sposobu

doprowadzenia do zgodności towaru z umową zgodnie z art. 560 i nast. Kodeksu

cywilnego oraz podanie danych kontaktowych.

Powyższe wymogi mają charakter zaleceń, ich brak nie ma wpływu na skuteczność

reklamacji.

8.4. Sprzedawca w terminie 14 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia ustosunkuje się

do zgłoszenia.

Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca

uznał reklamację za uzasadnioną.

 

9.1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.

9.2. Zasady ochrony danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności sklepu

internetowego „Doskonalysen”, dostępnego na stronie www.doskonalysen.pl.

 

11.1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania z ważnych przyczyn zmian

w niniejszym Regulaminie.

11.2. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem internetowym

www.doskonalysen.pl

11.3.Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2022.

 

 

 

 

 

Tutaj znajdziesz FORMULARZ REKLAMACYJNY

Tutaj znajdziesz FORMULARZ ZWROTU